Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cindy Philips Interior Design

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Cindy Philips I.D.: Cindy Philips Interior Design, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van Oldenbarneveltstraat 115, 3012GS te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70632065.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Cindy Philips I.D. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Cindy Philips I.D. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Cindy Philips I.D. zich, tegen betaling, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de uitvoering van werkzaamheden en/of de levering van producten.
 5. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, tussen Cindy Philips I.D. en een consument die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Cindy Philips I.D. en de consument op een andere plaats dan op locatie van Cindy Philips I.D. of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden omtrent de overeenkomst buiten de verkoopruimte, zoals wat betreft het recht van ontbinding, gelden niet indien de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Cindy Philips I.D. aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, al dan niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde meubels en/of uiteenlopende (woon)accessoires begrepen kunnen zijn.
 7. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Cindy Philips I.D. uit te voeren werkzaamheden dan wel te verlenen diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld, ontwerpwerkzaamheden, adviesverlening, bouwbegeleiding en interieurstyling begrepen kunnen zijn.
 8. Ontwerpen: alle in gedrukte en/of digitale vorm door Cindy Philips I.D. aan de wederpartij geleverde resultaten naar aanleiding van de in opdracht van de wederpartij uitgevoerde ontwerpwerkzaamheden, zoals schetsen en tekeningen.
 9. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

10.Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cindy Philips I.D. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en aldus schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Cindy Philips I.D. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Cindy Philips I.D. kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Cindy Philips I.D. dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Cindy Philips I.D. dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Cindy Philips I.D., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cindy Philips I.D. anders aangeeft. Cindy Philips I.D. behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de wederpartij, van een daartoe door Cindy Philips I.D. opgemaakte offerte of schriftelijke overeenkomst.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cindy Philips I.D. nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Cindy Philips I.D., alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Cindy Philips I.D. voorgeschreven wijze, aan Cindy Philips I.D. verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de wederpartij Cindy Philips I.D. steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover de wederpartij de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst overlaat aan derden, is de wederpartij jegens Cindy Philips I.D. aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming van die verplichtingen door deze derden.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Cindy Philips I.D. is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, waaronder in de zin van dit artikel worden verstaan:niet aan Cindy Philips I.D. ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
 2. Derden worden in elk geval ingeschakeld voor de uitvoering van verbouwingen waarbij Cindy Philips I.D. de derden zal begeleiden (bouwbegeleiding). Cindy Philips I.D. voert uitsluitend bouwbegeleiding uit ten aanzien van door haar voorgestelde en inschakelde derden; bouwbegeleiding wordt niet uitgevoerd ten aanzien van verbouwingswerkzaamheden uit te voeren door anderen dan die door Cindy Philips I.D. bij de overeenkomst worden betrokken.
 3. Cindy Philips I.D. is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 4. Nimmer draagt Cindy Philips I.D. enige aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van partijen met wie de wederpartij, al dan niet op advies van Cindy Philips I.D., zelf een overeenkomst is aangegaan.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die Cindy Philips I.D. bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de krachtens de overeenkomst geldende rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Cindy Philips I.D., jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert, is Cindy Philips I.D., onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, alsmede het bepaalde in artikel 15, gerechtigd vergoeding van de volledige overeengekomen prijs te vorderen. Voor zover de prijs gebaseerd is op een uurtarief, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het bedrag waarop Cindy Philips I.D. aanspraak had gemaakt indien zij in staat was gesteld om de overeenkomst volledig na te komen.
 2. Indien en voor zover de overeenkomst voorziet in de bestelling van volgens specificaties van de wederpartij te leveren producten, kan de wederpartij tegen verschuldigdheid van 50% van de koopprijs van dat product (doorgaans de aanbetaling), de bestelling annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk zeven dagen vóór de overeengekomen dag van levering van het product. In geval van latere annulering blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, ook in geval later blijkt dat de levering niet op de overeengekomen dag, maar pas later kan plaatsvinden.
 3. Indien de gronden die tot de annulering hebben geleid naar oordeel van Cindy Philips I.D. zodanig zijn dat toepassing van lid 1 onredelijk is, is Cindy Philips I.D. gerechtigd een gedeelte van de in lid 1 bedoelde vergoeding te vorderen, waarbij tenminste voor vergoeding in aanmerking komt een prijs naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, met een minimum van 50% van de overeengekomen dan wel verwachte totaalprijs.
 4. In geval de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zal ten nadele van de consument niet worden afgeweken van zijn wettelijke bevoegdheden om de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen vergoeding van de bij de wet vastgestelde kosten.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. In geval is overeengekomen dat de producten zullen worden bezorgd, worden de producten geleverd op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. In geval van bezorging bepaalt Cindy Philips I.D. de wijze van verzending van de producten.
 3. Cindy Philips I.D. behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in het kader van een overeenkomst buiten de verkoopruimte pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen, dan wel het werk waarbij de producten worden geleverd, door Cindy Philips I.D. is opgeleverd conform artikel 13.1.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Cindy Philips I.D. verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Cindy Philips I.D. de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Cindy Philips I.D. verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op locatie van Cindy Philips I.D. is de wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden dan door Cindy Philips I.D. naar redelijkheid vastgesteld.
 7. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Cindy Philips I.D. mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Cindy Philips I.D. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Cindy Philips I.D. verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 8. | ONTWERPEN

 1. Indien de overeenkomst (mede) voorziet in het tekenen of anderszins vervaardigen van ontwerpen door Cindy Philips I.D., geschiedt dit slechts kosteloos indien:

–   het tegendeel niet uitdrukkelijk is overeengekomen, en;

–   het ontwerp door of namens Cindy Philips I.D. wordt gerealiseerd.

 1. Indien Cindy Philips I.D. gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de wederpartij een opgeleverd ontwerp niet door of namens Cindy Philips I.D. laat realiseren en voor het ontwerp geen afzonderlijke prijs is bedongen, is Cindy Philips I.D. gerechtigd om alsnog een naar redelijkheid vast te stellen prijs voor het ontwerp in rekening te brengen en is de wederpartij pas gerechtigd het ontwerp zelf uit te (doen) voeren als zij aan al haar betalingsverplichtingen ter zake heeft voldaan.
 2. Door Cindy Philips I.D. opgeleverde ontwerpen kunnen op initiatief van de wederpartij eenmaal kosteloos worden gewijzigd. Meerdere correctieronden worden uitgevoerd op basis van het door Cindy Philips I.D. daarvoor gebruikelijk gehanteerde uurtarief.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan om een door Cindy Philips I.D. opgeleverd ontwerp geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen zonder voorafgaande toestemming van Cindy Philips I.D. Cindy Philips I.D. kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, zoals betaling van een redelijke vergoeding.

ARTIKEL 9. | TOLERANTIES

In het aanbod van Cindy Philips I.D., de overeenkomst als zodanig, in (concept)ontwerpen en/of anderszins door Cindy Philips I.D. kenbaar gemaakte eigenschappen van producten, ongeacht of deze volgens specificaties van de wederpartij worden of zijn ontworpen (maatwerk), kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd c.q. gerealiseerd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, zoals kleuren, maten en gewichten, welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor reclames, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 10. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Het bepaalde in dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing voor zover de overeenkomst voorziet in de uitvoering van werkzaamheden op locatie van de wederpartij, ook wat betreft werkzaamheden van derden ten aanzien waarvan Cindy Philips I.D. bouwbegeleiding uitvoert.
 2. Voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:

–    een vrij toegankelijke werkplek;

–    een plaats van uitvoering die daarvoor geschikt is;

 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te plaatsen, te monteren of anderszins te verwerken producten;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid door Cindy Philips I.D. dan wel de door haar tewerkgestelde personen, gewenste zaken en voorzieningen, zoals elektriciteit. Deze zaken en voorzieningen dienen kosteloos ter beschikking te worden gesteld;
 • het verkrijgen van toegang door de, door Cindy Philips I.D. tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd.
 1. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van alle eventueel benodigde goedkeuringen van derden. De wederpartij vrijwaart Cindy Philips I.D. van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 2. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Cindy Philips I.D., onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel daardoor ontstane wachturen en/of overige geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 11. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de wederpartij verschuldigd wordende prijs hoger of lager uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een wijziging van een vaste prijs, zal Cindy Philips I.D., behoudens het bepaalde in het volgende lid, daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Cindy Philips I.D. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Cindy Philips I.D. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Cindy Philips I.D. op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor haar rekening, tenzij Cindy Philips I.D. de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Cindy Philips I.D. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cindy Philips I.D. een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Cindy Philips I.D. kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en worden op verzoek van Cindy Philips I.D. schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot meerwerk tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

ARTIKEL 12. | TERMIJNEN EN OVERMACHT

 1. Cindy Philips I.D. spant zich in om de uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Cindy Philips I.D. treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Cindy Philips I.D. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Cindy Philips I.D. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Cindy Philips I.D. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat Cindy Philips I.D. deze gegevens heeft ontvangen.
 3. Cindy Philips I.D. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt tevens begrepen de omstandigheid dat Cindy Philips I.D. door toedoen van haar toeleveranciers niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 4. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, dan wel de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Indien Cindy Philips I.D. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • aan de wederpartij is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, of;
 • het op te leveren door de wederpartij in gebruik is genomen.

Is ten aanzien van een gedeelte van de werkzaamheden medegedeeld dat deze zijn voltooid, is redelijkerwijs kenbaar dat de werkzaamheden ten aanzien van een gedeelte daarvan zijn voltooid, dan wel neemt de wederpartij een deel van het op te leveren in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd.

 1. Bij oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Cindy Philips I.D. te worden gemeld.
 2. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Cindy Philips I.D. te worden gemeld.
 3. Voor zover de overeenkomst voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Cindy Philips I.D. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of niet-kenbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Cindy Philips I.D.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert dan wel reclameert ten aanzien van geleverde prestaties die door haar eerder uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn goedgekeurd, vloeit er voor Cindy Philips I.D. uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort. Van stilzwijgende goedkeuring kan onder meer sprake zijn in geval de wederpartij een gespecificeerde factuur voldoet waarbij de kenmerken van een product uitdrukkelijk zijn vermeld.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Cindy Philips I.D. bestaan.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Cindy Philips I.D. is gereclameerd.

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de leverancier van de producten meegeleverde (fabrieks)garantie, dan wel de uitdrukkelijk door Cindy Philips I.D. op de overeenkomst van toepassing verklaarde garantie. Het bepaalde in de vorige zin, laat het bepaalde in het volgende lid onverlet.
 2. Eendoor Cindy Philips I.D., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Cindy Philips I.D. kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Cindy Philips I.D. dan wel haar toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Cindy Philips I.D., het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Cindy Philips I.D. zijn uitgevoerd.
 4. Geen garantie is van toepassing ten aanzien van glas, spiegel, verkleuring van stoffen of hout, alsmede ondergeschikte kleurafwijkingen van stoffen, hout of andere materialen.
 5. Garantie geldt slechts bij blootstelling van de producten aan normale omstandigheden en gebruik waartoe de producten volgens de overeenkomst zijn bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik. Onder normale omstandigheden wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte e.d.
 6. Eventuele aanspraken van de wederpartij in verband met garantie, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Cindy Philips I.D. te worden ingediend. In geval van een consumentenkoop laat het bepaalde in het voorgaande van dit lid, het bepaalde in artikel 13.7 onverlet.
 7. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 8. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van Cindy Philips I.D., uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging. Herstel dan wel vervanging geldt voor Cindy Philips I.D. als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 15. | RECHT VAN ONTBINDING VAN CONSUMENTEN BIJ EEN OVEREENKOMST BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

 1. Dit artikel vindt uitsluitend toepassing op zogenoemde en in artikel 1.5 gedefinieerde overeenkomsten buiten de verkoopruimte.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst buiten de verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de overeenkomst buiten de verkoopruimte uitsluitend voorziet in het verrichten van werkzaamheden, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 • een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk);
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • het verrichten van werkzaamheden, na afronding daarvan, mits:
 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Cindy Philips I.D. de overeenkomst buiten de verkoopruimte is nagekomen.
 • een overeenkomst buiten de verkoopruimte ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. Uitvoering van werkzaamheden binnen de ontbindingstermijn, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 2. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Cindy Philips I.D. een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Cindy Philips I.D. is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Cindy Philips I.D. is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst buiten de verkoopruimte dat is uitgevoerd.
 3. De consument kan de overeenkomst buiten de verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Cindy Philips I.D. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Cindy Philips I.D. Zo spoedig mogelijk nadat Cindy Philips I.D. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Cindy Philips I.D. de ontbinding van de overeenkomst buiten de verkoopruimte per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de ontbindingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Cindy Philips I.D. terug leveren c.q. beschikbaar stellen.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 7. Cindy Philips I.D. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 • Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst buiten de verkoopruimte conform het bepaalde in lid 6 heeft ontbonden. Cindy Philips I.D. zal de producten op haar kosten afhalen indien de producten bij het sluiten van die overeenkomst bij de consument thuis zijn afgeleverd en de producten naar hun aard niet met de gewone post kunnen worden teruggezonden.
 • Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 • Cindy Philips I.D. zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst buiten de verkoopruimte aan de consument terugbetalen, mits de producten door Cindy Philips I.D. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Cindy Philips I.D. niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Cindy Philips I.D. aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

13.Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van een leverantie het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Cindy Philips I.D. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Cindy Philips I.D. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Cindy Philips I.D. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Cindy Philips I.D. verschuldigde en mogelijkerwijs nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Cindy Philips I.D. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Cindy Philips I.D. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- dan wel ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot de ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van Cindy Philips I.D. behoort te komen, de wederpartij aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Cindy Philips I.D. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Cindy Philips I.D. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 17. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Cindy Philips I.D. geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, verkoopprijzen van producten, en ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden, een vaste prijs en/of een uurtarief, alsmede eventuele reiskosten.
 2. Indien en voor zover de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zullen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, de daadwerkelijk door of namens Cindy Philips I.D. gewerkte uren aan de wederpartij worden doorberekend.
 3. Tenzij ter zake anders uitdrukkelijk is of wordt overeengekomen, is Cindy Philips I.D. gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Cindy Philips I.D. verschuldigde dan wel het naar verwachting verschuldigd wordende te vorderen, met dien verstande dat:
 4. in geval van een consumentenkoop Cindy Philips I.D. de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs;
 5. in het kader van een overeenkomst buiten de verkoopruimte pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming kan worden gevorderd van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis van de consument tot betaling;

Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

 1. Zolang de wederpartij jegens Cindy Philips I.D. in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Cindy Philips I.D. niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst. In geval de wederpartij een op haar rustende verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en van welke nakoming enige betaling afhankelijk wordt gesteld, dan wel in geval liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn alle vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 2. Betaling geschiedt middels overboeking, tenzij Cindy Philips I.D. een andere wijze van betaling accepteert, zoals contante betaling. Betalingen dienen te geschieden binnen de door Cindy Philips I.D. aangezegde dan wel op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Cindy Philips I.D. voorgeschreven wijze.
 3. Cindy Philips I.D. is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Cindy Philips I.D. verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Cindy Philips I.D., alsmede behoudens het bepaalde in artikel 13 en 14, is Cindy Philips I.D. na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde. In het bijzonder draagt de wederpartijzelf de schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
 • onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, zoals in geval van verstrekte onjuiste of onvolledige specificaties in het kader van ontwerpen of maatwerk;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst eventueel ter beschikking zijn gesteld;
 • door de wederpartij voorgeschreven constructies of materialen dan wel door de wederpartij of in haar opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in de werkzaamheden;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede;
 • een andere omstandigheid die niet aan Cindy Philips I.D. kan worden toegerekend.
 1. Cindy Philips I.D. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Cindy Philips I.D. is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Cindy Philips I.D. in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 2. Mocht Cindy Philips I.D. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Cindy Philips I.D. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Cindy Philips I.D. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Cindy Philips I.D. ter zake vervalt.
 3. De aansprakelijkheid van Cindy Philips I.D. is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Cindy Philips I.D. betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 2.500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Cindy Philips I.D. bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. De wederpartij vrijwaart Cindy Philips I.D. van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Cindy Philips I.D. toerekenbaar is.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cindy Philips I.D.

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Cindy Philips I.D. geleverde producten blijven haar eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de producten niet in het kader van een koopovereenkomst worden geleverd, bijvoorbeeld wanneer producten in bruikleen worden gegeven aan een wederverkoper, blijven deze producten te allen tijde eigendom van Cindy Philips I.D.
 2. Het is de wederpartij, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en aldus haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de door Cindy Philips I.D. verkochte producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Cindy Philips I.D. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Cindy Philips I.D. of de door Cindy Philips I.D. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Cindy Philips I.D. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de producten door Cindy Philips I.D. aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Cindy Philips I.D. dan wel de door haar ter zake ingeschakelde derden, behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en geleverde ontwerpen, gehanteerde werkwijzen en methoden,één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de wederpartij zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Cindy Philips I.D. voorbehouden.
 2. De wederpartij verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor het door beide partijen beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. De wederpartij zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.
 3. In geval van een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, behoudt Cindy Philips I.D. zich alle rechten voor die haar krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door haar vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 21. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Cindy Philips I.D.
 2. Bij Cindy Philips I.D. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Cindy Philips I.D. aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.